Skip to main content
Moje konto

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies
 6. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego sklep.bmw-olszowiec.pl jest „DEALER OLSZOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ostrowska 330, 61-312 Poznań, NIP: 7822521438, REGON: 301679912, adres poczty elektronicznej (e-mail): magazyn@bmw-olszowiec.pl , zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a)    przetwarzane zgodnie z prawem,

b)    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c)    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego sklep.bmw-olszowiec.pl.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 2. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a)    Imię i nazwisko,

b)    NIP,

c)    Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

d)    Numer telefonu,

e)    Adres e-mail.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a)    Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b)    Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c)    Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 2. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
 3. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a)    osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b)    jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 2. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: magazyn@bmw-olszowiec.pl

 

 1. PLIKI „COOKIES”
 2. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 4. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a)    „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

b)    „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

c)    „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

 1. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego sklep.bmw-olszowiec.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW  

Wskazanie administratora:

1.Administratorem danych osobowych jest Grupa BMW Olszowiec z siedzibą w Poznaniu (61-312) ul. Ostrowska 330.

 1. Grupa BMW Olszowiec powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@bmw-olszowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Grupa BMW Olszowiec Poznań (61-312) ul. Ostrowska 330

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

 1. 1. W celu zrealizowania obowiązków Administratora jako pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO

2.w  celu obrony/dochodzenia tych roszczeń – jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:

1.50 lat od momentu zakończenia stosunku pracy –dotyczy punktu 1 powyżej.

2.6 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym zakończone zostało postępowanie –dotyczy punktu 2 powyżej.

 

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

1.żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2.żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3.żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4.wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,

5.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez  Pana/Panią danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

 

Profilowanie:

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOSTAWCÓW I POTENCJALNYCH DOSTAWCÓW

 

Wskazanie administratora

1.Administratorem danych osobowych jest Grupa BMW Olszowiec z siedzibą w Poznaniu (61-312) ul. Ostrowska 330.

2.Grupa BMW Olszowiec powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@bmw-olszowiec.pl,  lub pisemnie na adres siedziby Grupa BMW Olszowiec Poznań (61-312) ul. Ostrowska 330

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

1.Nawiązanie relacji handlowych (zakupy) –przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na zakupie towaru i usług niezbędnych do prowadzenia działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2.Realizacja postanowień umowy –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy oraz do realizacji jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

3.Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej –przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4.Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami –przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:

1.Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia danych –dotyczy punktu 1 powyżej.

2.Do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy –dotyczy punktu 2 powyżej.

3.5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła –dotyczy punktu 3 powyżej.

4.6 lat liczone od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła –dotyczy punktu 4 powyżej.

 

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

1.żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2.żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3.żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4.wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,

5.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

 

Profilowanie

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Wskazanie administratora

1.Administratorem danych osobowych jest Grupa BMW Olszowiec z siedzibą w Poznaniu (61-312) ul. Ostrowska 330.

 1. Grupa BMW Olszowiec powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@bmw-olszowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Grupa BMW Olszowiec Poznań (61-312) ul. Ostrowska 330

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

 

1.Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji prowadzonego na aplikowane przez Ciebie stanowisko, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy –w zakresie danych wskazanych w art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

2.Uwzględnienie Twojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie udzielone przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Okres przetwarzania

1.Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, tj. maksymalnie do trzech miesięcy po zamknięciu procesu rekrutacji –dotyczy punktu 1 powyżej.

2.W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia udzielenia tej zgody –dotyczy punktu 2 powyżej.

 

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

1.wycofania udzielonej zgody,

2.żądania dostępu do swoich danych osobowych,

3.żądania sprostowania swoich danych osobowych,

4.żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5.wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pan danych,

6.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu

Podanie danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Profilowanie

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowani

 

Jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby po zakończeniu rekrutacji,  CV pozostało w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Grupę BMW Olszowiec przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Jeśli w zakresie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO wówczas należy również umieścić poniższą zgodę:,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w załączonych dokumentach.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW

 

Wskazanie administratora:

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa BMW Olszowiec z siedzibą w Poznaniu (61-312) ul. Ostrowska 330.
 2. Grupa BMW Olszowiec powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@bmw-olszowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Grupa BMW Olszowiec Poznań (61-312) ul. Ostrowska 330.

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

1.Nawiązanie kontaktów handlowych (sprzedaż) –przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dążeniu do sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2.Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży lub umowy realizacji usługi  –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy i do realizacji jej postanowień(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

3.Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej –przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4.Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami –przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na obronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.Marketing usług własnych –przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.Marketing usług/towarów obcych partnerów –przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na sprzedaży towarów i usług, oraz promowaniu partnerów gospodarczych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:

1.Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia danych –dotyczy punktu 1 powyżej.

2.Do momentu rozwiązania umowy –dotyczy punktu 2 powyżej.

3.5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła –dotyczy punktu 3 powyżej.

4.6 lat liczone od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła –dotyczy punktu 4 powyżej.

5.do momentu złożenia sprzeciwu –dotyczy punktu 5 powyżej.

6.do momentu złożenia sprzeciwu –dotyczy punktu 6 powyżej.

 

Przekazywanie danych osobowych

Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z przedstawieniem oferty oraz zawarciem, wykonaniem i realizacją  umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: instytucje państwowe w zakresie niezbędnym do dokonania weryfikacji możliwości finansowych i płatniczych Klientów, podmioty dokonujące weryfikacji zdolności finansowej i możliwości finansowych i płatniczych klientów, podmioty współpracujące z Administratorem w ramach Grupy BMW w kraju jak i za granicą, autoryzowane stacje obsługi Klientów oraz Autoryzowani Dealerzy BMW i autoryzowane warsztaty serwisowe, podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, podmioty zajmujące się niszczeniem dokumentacji, podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty dokonujące rejestracji pojazdów udostępnianych Klientom Administratora, podmioty organizujące i przeprowadzające akcje marketingowe i zajmujące się marketingiem usług świadczonych przez Administratora, podmioty monitorujące jakość usług świadczonych przez Administratora i przeprowadzające badanie satysfakcji Klientów, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekwowaniem roszczeń Administratora wobec Klientów, podmioty zajmujące się odbiorem i transportem pojazdów udostępnianych Klientom Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną oraz usługi audytorskie. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym

 

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pan/Pani prawo do:

1.żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2.żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3.żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4.wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,

5.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania oferty, lub wykonani a czynności przed zawarciem  umowy.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SYSYTEMU MONITORINGU

 

Wskazanie administratora:

1.Administratorem danych osobowych jest Grupa BMW Olszowiec z siedzibą w Poznaniu (61-312) ul. Ostrowska 330.

 1. Grupa BMW Olszowiec powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@bmw-olszowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Grupa BMW Olszowiec Poznań (61-312) ul. Ostrowska 330

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenach budynków Grupy BMW Olszowiec przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dążeniu do sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

Monitoring obejmuje powierzchnię korytarzy wewnętrznych oraz holu przy drzwiach wejściowych do budynków Grupy BMW Olszowiec.

 

Okres przetwarzania

Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, usługi prawne, kurierskie. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

1.żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2.żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3.żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4.wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pan danych,

5.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH

 

Wskazanie administratora:

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa BMW Olszowiec z siedzibą w Poznaniu (61-312) ul. Ostrowska 330.
 2. Grupa BMW Olszowiec powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@bmw-olszowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Grupa BMW Olszowiec Poznań (61-312) ul. Ostrowska 330

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

1.Rejestracja korespondencji i udzielenie odpowiedzi –przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na wywiązaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowym realizowaniu płatności dla dostawców, dbaniu o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2.Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami –przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:

1.Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:1.10 lat liczone od nadania lub odebrania korespondencji –dotyczy punktu 1 powyżej.

2.6 lat liczone od dnia zakończenia współpracy –dotyczy punktu 2 powyżej.

 

Przekazywanie danych osobowych

Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z korespondencją, której jest Pani/Pan stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: instytucje państwowe w zakresie niezbędnym do dokonania weryfikacji możliwości finansowych i płatniczych Klientów, podmioty dokonujące weryfikacji zdolności finansowej i możliwości finansowych i płatniczych klientów, podmioty współpracujące z Administratorem w ramach koncernu BMW w kraju jak i za granicą, autoryzowane stacje obsługi Klientów oraz Autoryzowani Dealerzy BMW i autoryzowane warsztaty serwisowe, podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, podmioty zajmujące się niszczeniem dokumentacji, podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty dokonujące rejestracji pojazdów udostępnianych Klientom Administratora, podmioty organizujące i przeprowadzające akcje marketingowe i zajmujące się marketingiem usług świadczonych przez Administratora, podmioty monitorujące jakość usług świadczonych przez Administratora i przeprowadzające badanie satysfakcji Klientów, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekwowaniem roszczeń Administratora wobec Klientów, podmioty zajmujące się odbiorem i transportem pojazdów udostępnianych Klientom Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną oraz usługi audytorskie. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

1.żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2.żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3.żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4.wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,

5.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Wskazanie administratora

1.Administratorem danych osobowych jest Grupa BMW Olszowiec z siedzibą w Poznaniu (61-312) ul. Ostrowska 330.

 1. Grupa BMW Olszowiec powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@bmw-olszowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Grupa BMW Olszowiec Poznań (61-312) ul. Ostrowska 330

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

1.Realizacja postanowień umowy –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy oraz do realizacji jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

2.Wykorzystanie wizerunku –przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej –przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6. ust. 1 lit. c) RODO).

4.Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami –przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:

1.5 lat liczone od końca roku, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła–dotyczy punktu 1 powyżej.

2.Do momentu rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia –dotyczy punkt 2 powyżej.

3.5 lat liczone od końca roku, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła –dotyczy punktu 3 powyżej.

4.6 lat liczone od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła –dotyczy punktu 4 powyżej.

 

Przekazywanie danych osobowych

Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z zawarciem, wykonaniem i realizacją niniejszej umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: instytucje państwowe, podmioty współpracujące z Administratorem w ramach koncernu BMW w kraju jak i za granicą, podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, podmioty zajmujące się niszczeniem dokumentacji, podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane również podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

1.żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2.żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3.żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4.wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,

5.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNIKA

 

Wskazanie administratora

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa BMW Olszowiec z siedzibą w Poznaniu (61-312) ul. Ostrowska 330.
 2. Grupa BMW Olszowiec powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@bmw-olszowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Grupa BMW Olszowiec Poznań (61-312) ul. Ostrowska 330

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

1.Realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy –przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

2.Wykorzystanie wizerunku pracowników –przetwarzanie w oparciu o odrębną zgodę udzielona przez Pracownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.Realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa –przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy, w tym Kodeksu pracy i innych przepisów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4.Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami –przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie ochrony interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:

1.50 lat liczone od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł –dotyczy punktu 1 powyżej.

2.Do momentu rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia –dotyczy punkt 2 powyżej.

3.Maksymalnie 50 lat liczone od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł –dotyczy punktu 3 powyżej.

4.6 lat liczone od dnia, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł –dotyczy punktu 4 powyżej.

 

Przekazywanie danych osobowych

Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z działalnością Grupy BMW Olszowiec oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: instytucje państwowe, podmioty współpracujące z Administratorem w ramach koncernu BMW w kraju jak i za granicą, autoryzowane stacje obsługi Klientów oraz Autoryzowani Dealerzy BMW i autoryzowane warsztaty serwisowe, podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, podmioty zajmujące się niszczeniem dokumentacji, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną oraz usługi audytorskie. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

 Przysługujące prawa:

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

1.żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2.żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3.żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4.wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,

5.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

W przypadku realizacji pozostałych świadczeń i zobowiązań wymienionych podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczeń, bądź zobowiązań z nimi związanych.

 

Profilowanie

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW  I WSPÓŁPRACOWNIKÓW DOSTAWCÓW

 

Wskazanie administratora:

1.Administratorem danych osobowych jest Grupa BMW Olszowiec z siedzibą w Poznaniu (61-312) ul. Ostrowska 330.

 1. Grupa BMW Olszowiec powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@bmw-olszowiec.pl, lub pisemnie na adres siedziby Grupa BMW Olszowiec Poznań (61-312) ul. Ostrowska 330

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

1.Nawiązanie kontaktów handlowych –przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dążeniu do sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2.Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej –przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

3.Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami –przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:

1.Do czasu zgłoszenia sprzeciwu/żądania usunięcia danych –dotyczy punktu 1 powyżej.

2.5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła –dotyczy punktu 2 powyżej.

3.6 lat liczone od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła –dotyczy punktu 3 powyżej.

 

Przekazywanie danych osobowych

Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy łączącej nas i Pani/Pana pracodawcę oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: podmioty współpracujące z Administratorem w ramach koncernu BMW w kraju jak i za granicą, autoryzowane stacje obsługi Klientów oraz Autoryzowani Dealerzy BMW i autoryzowane warsztaty serwisowe, podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, podmioty zajmujące się niszczeniem dokumentacji, podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty dokonujące rejestracji pojazdów udostępnianych Klientom Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną oraz usługi audytorskie. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych Pani/Pan prawo do:

1.żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2.żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3.żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4.wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,

5.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

 

Profilowanie

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.